Isnin, 28 November 2011

Tafsiran Allah - Futuhat An-Najahah

sumber dari :http://naqshbandiyah.blogspot.com
Maulana Jalaluddin Ar Rowi

Fasal Keempat: Allah - Futuhat An-NajahahALLAH (ٱلله)

Pada mentafsirkan kalimah Allah (ﷲ). TakrifNya adalah:

ﻫﻮ ﺇﺳﻢ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻤﻊ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ

ﻭ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﻘﺺ ﻭ ﺯﻭﺍﻝ

Ia adalah nama bagi Zat Wajib Al-Wujud yang terhimpun dengan segala sifat yang sempurna dan suci daripada sebarang sifat kekurangan, kelemahan dan kebinasaan.

Nama Allah (الله) tidak boleh sama sekali diguna untuk menamakan sesuatu yang selain Allah Yang Maha Memiliki Keberkatan dan Ketinggian. Sebahagian 'Ulama Nahwu berpendapat bahawa lafaz Allah adalah Isim Jamid (ﺟﺎﻣﺪ ﺍﺳﻢ) iaitu katanama yang tidak terbit dari sebarang katadasar.

Hadhrat Imam Al-Qurtubi Rahmatullah 'Alaih telah menukilkan pendapat tersebut daripada Jemaah Para 'Ulama. Antaranya ialah Hadhrat Imam Ash-Shafi'iy Rahmatullah 'Alaih, Hadhrat Imam Al-Khitabi Rahmatullah 'Alaih, Hadhrat Imam Al-Haramain Rahmatullah 'Alaih, Hadhrat Imam Al-Ghazali Rahmatullah 'Alaih dan ramai lagi dari kalangan Para 'Ulama yang muktabar.Telah diriwayatkan daripada Hadhrat Imam Al-Khalil dan Hadhrat Imam Sibawaih Rahmatullah 'Alaihima bahawa, huruf Alif (ﺍ) dan Lam (ﻝ) pada kalimah Allah (الله) adalah bersifat lazim seperti mana Alif Lam yang lain dan menganggap kalimah tersebut sebagai Isim Mushtaq (ﻣﺸﺘﻖ ﺍﺳﻢ). Walaubagaimanapun sebagai menjawab, Hadhrat Al-Khitabi Rahmatullah 'Alaih telah berkata,

"Apakah tidak kamu lihat bahawa kamu mengucapkan: Ya Allah (ﷲ ﻳﺎ) dan tidak pula mengucapkan: Ya Ar-Rahman (ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻳﺎ)? Jikalau Ia bukan dari kalimah yang asal maka mengapa boleh dimasukkan Harf Nida (ﻧﺪﺍﺀ ﺣﺮﻒ) ke atas Alif dan Lam (ﺍﻝ)?"Maka, dari perbahasan ini dapatlah diketahui bahawa bagi lafaz Allah (الله) terdapat dua perbezaan pendapat pada menentukan sama ada ianya adalah Isim Jamid (ﺟﺎﻣﺪ ﺍﺳﻢ) iaitu katanama asal yang tidak terbit daripada sebarang katadasar ataupun Isim Mushtaq (ﻣﺸﺘﻖ ﺍﺳﻢ) iaitu katanama terbitan yang terbit daripada sesuatu katadasar.Menurut Hadhrat Muhammad Bin Musa Al-Wasiti Rahmatullah 'Alaih, berkenaan lafaz Allah (ٱلله) telah berkata bahawa, tiadalah seseorang hamba yang menyeru Allah dengan Nama dari Nama-NamaNya, melainkan untuk dirinya akan beroleh bahagian keuntungan kecuali Nama Allah (ٱلله), kerana sesungguhnya Nama ini digunakannya hanya untuk menyeru terhadap Wahdaniyyah (ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ) Keesaan Allah dan tiadalah bagi sesuatu kekurangan akan beroleh nasib keuntungan.Allah ( ٱلله ) adalah Isim 'Alam (ﻋﻠﻢ ﺍﺳﻢ) yakni suatu katanama yang tepat ke atas Tuhan Pemelihara Yang Maha Memiliki Keberkatan dan Ketinggian. Adalah dikatakan bahawa Ianya merupakan Al-Ismu Al-A'zham (ﺍﻷﻋﻈﻢ ﺍﻹﺴﻢ) yakni Nama Teragung kerana Ianya disifatkan dengan sekelian himpunan Sifat-Sifat.Sebagaimana yang telah dinyatakan menerusi FirmanNya di dalam Kitab Suci Al-Quran pada Surah Al-Hasyar ayat 22 – 24:22. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.23. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maharaja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengurniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki Segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.24. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Terbaik. Bertasbih kepadaNya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.Maka, sekelian Nama-Nama Allah yang lain adalah merupakan Sifat bagi ZatNya sebagaimana FirmanNya dalam Surah Al-A'raf ayat 180,Hanya milik Allah Nama-Nama Yang Terbaik, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut Nama-Nama Yang Terbaik itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut Nama-NamaNya, kerana nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan Firman Allah dalam Surah Al-Isra ayat 110 dan Surah Taha ayat 8,

Katakanlah Wahai Muhammad: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan Nama yang mana saja kamu seru, maka bagi DiriNya mempunyai Nama-Nama Yang Terbaik, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam Solatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu".

Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, bagiNya Nama-Nama Yang Terbaik.
Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim ada dinukilkan sebuah Hadits dari Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu bahawa Hadhrat baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah bersabda,

إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة

"Sesungguhnya bagi Allah terdapat sembilan puluh sembilan Nama iaitu seratus kurang satu, barangsiapa yang menghitung-hitungNya nescaya dapat memasuki Syurga."

Berkenaan jumlah Al-Asma Al-Husna (ﺍﻟﺤﺴﻨﻰ ﺍﻷﺳﻤﺂﺀ), terdapat Hadits yang telah diriwayatkan oleh Hadhrat Imam At-Tirmidzi dan Hadhrat Imam Ibnu Majah Rahmatullah 'Alaihima dan di antara kedua-dua riwayat tersebut ada terdapat perbezaan.

Hadhrat Imam Ar-Razi Rahmatullah 'Alaih telah menukilkan dalam Tafsirnya daripada kenyataan sebilangan Para Masyaikh bahawa sesungguhnya bagi Allah Ta'ala ada lima ribu Nama. Seribu Nama ada dinyatakan di dalam Kitab Al-Quran dan As-Sunnah iaitu sabdaan Hadits Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam yang Sahih dan seribu Nama ada di dalam Kitab At-Taurat dan seribu Nama ada di dalam Kitab Al-Injil dan seribu Nama ada di dalam Kitab Az-Zabur dan seribu Nama ada di dalam Kitab Al-Lauh Al-Mahfuz.Kalimah Allah (الله) merupakan Isim Al-Juma' (اسم الجمع) yakni Nama yang merangkumi kesemua Nama-Nama Allah. Tidak akan tersingkap tentangNya melainkan bagi Para AhliNya. Sekelian Nama-Nama Allah bertakluk dengan sifat daripada Sifat-SifatNya kecuali Nama Allah (الله) kerana bertakluk dengan ZatNya dan sekelian Sifat-SifatNya.Telah timbul perselisihan pendapat mengenai Nama Allah (ﷲ), adakah ia Isim 'Alam (اسم عَلَمٍ) bagi Zat ataupun Isim Mushtaq (اسم مُشْتَقٌّ) dari Sifat? Tentang perselisihan ini terdapat dua pendapat.Pendapat pertama mengatakan bahawa kalimah Allah adalah Isim 'Alam bagi ZatNya, bukan Isim Mushtaq yakni bukan terbit daripada SifatNya, kerana nama-nama segala Sifat-Sifat adalah sebagai turutan bagi nama-nama Zat. Kerana itulah ianya mesti dikhaskan sebagai nama Zat bagi menjadikannya sebagai Isim 'Alam, supaya nama-nama bagi sekelian sifat-sifat dan ciri-ciri menjadi sebagai turutan bagi Zat. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahawa kalimah Allah (ﷲ) adalah Isim Mushtaq yakni terbit daripada kalimah Alaha (أَلَهَ). Apabila dihubungkan dengan Alif Lam Ma'rifah, maka dihazafkan huruf Alif Hamzah dan Tafkhim pada penyebutan lafaz Allah (ﷲ).Terdapat dua perselisihan pendapat pada mengatakan bahawa kalimah Allah (ﷲ) sebagai Mushtaq.

Pendapat pertama mengatakan bahawa kalimah Allah (ﷲ) adalah Mushtaq daripada Al-Walahu (الولَه) yang bermakna kesedihan yang hampir kehilangan akal, kerana sekelian Para Hamba menjadi kesedihan hampir hilang akal terhadapNya iaitu mengalami perasaan terkejut dan terperanjat terhadapNya dalam urusan-urusan mereka. Maka dikatakan kepada yang disedihi terhadapnya sebagai Ilah (إله). Pendapat kedua mengatakan bahawa kalimah Allah adalah Mushtaq daripada Al-Uluhiyah (الألوهية) yang bermakna Al-'Ibadah (العبادة) yakni pengabdian, kerana perkataan Yata-allahu membawa makna Yata'abbadu.

Kemudian telah timbul perselisihan bahawa, adakah kalimah Al-Ilahu (الإله) Mushtaq daripada perbuatan 'Ibadah ataupun daripada tuntutan hak 'Ibadah? Terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa Al-Ilahu (الإله) adalah Mushtaq yakni terbit daripada perbuatan 'Ibadah. Atas pendapat ini, ianya tidak akan menjadi sifat yang lazim serta Qadim bagi ZatNya, kerana bersifat baharunya segala perbuatan pengabdian terhadapNya sesudah Dia menciptakan makhluk ciptaanNya.

Maka, mereka yang berpendapat dengan pendapat yang sedemikian ini telah menolak bahawa Allah Ta'ala sebagai Tuhan semenjak sediakala, kerana mereka menganggap bahawa sebelum Dia tidak disembah sebelum berlaku penciptaan makhluk-makhlukNya.

Pendapat yang kedua mengatakan bahawa Al-Ilahu (الإله) adalah terbit daripada tuntutan hak 'Ibadah. Atas dasar ini telah menjadikannya sebagai sifat yang lazim bagi ZatNya, kerana DiriNya adalah semenjak Azali sediakala lagi menuntut hak bagi perbuatan 'Ibadah, maka semenjak Azali lagi Dia adalah sebagai Tuhan dan pendapat inilah yang sahih di antara kedua-dua pendapat tersebut. Ini adalah kerana, jikalau kalimah tersebut terbit dari perbuatan 'Ibadah dan bukan dari tuntutan hak 'Ibadah, maka akan menjadi lazimlah penamaan Hadhrat Nabi 'Isa 'Alaihissalam sebagai Ilah kerana gologan Nasrani melakukan perbuatan 'Ibadah kepadanya, dan akan menjadi lazimlah penamaan sekelian berhala sebagai Ilah kerana golongan penyembah berhala melakukan perbuatan 'Ibadah terhadap berhala tersebut.

Sebagai membatalkan segala hujjah tersebut, maka kami mengatakan bahawa Ilah (إله) adalah terbit dari tuntutan hak 'Ibadah dan bukannya terbit dari perbuatan 'Ibadah. Atas pendapat ini, Sifat Ilah adalah daripada Sifat-Sifat Zat, manakala pendapat pertama menganggap Sifat Ilah adalah daripada sifat-sifat perbuatan.

Hadhrat Imam Baghawi Rahmatullah 'Alaih telah menukilkan di dalam Tafsir Mu'allim At-Tanzil berkenaan firmanNya iaitu kalimah Allah (الله) telah mengemukakan kenyataan daripada Hadhrat Imam Al-Khalil Rahmatullah 'Alaih dan jemaah pengikutnya bahawa, Ia adalah Isim 'Alam (اسم علم) yakni Katanama Tertentu yang dikhaskan hanya untuk Allah 'Azza Wa Jalla, tiada Katanama Terbitan bagi NamaNya seumpama segala katanama-katanama tertentu yang lain bagi para hambaNya seperti Zaid dan Umar.

Ada satu jemaah yang berpendapat bahawa Nama Allah adalah Mushtaq yakni suatu Katanama Terbitan, kemudian mereka telah berselisih pendapat dalam menentukan Katanama Dasar baginya dengan mengatakan bahawa ianya terbit dari kalimah Aliha Ilahah (أله إِلاهة) seperti 'Abida 'Ibadah (عبد عبادة), Fa Maftuh dan 'Ain Maksur denga mengemukakan suatu kenyataan dari Hadhrat Ibnu 'Abbas Radhiyallahu 'Anhuma daripada Firman Allah pada ayat 127 Surah Al-A'raf: Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun terhadap diri Fir'aun: "Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di Bumi Mesir ini dan meninggalkan kamu serta tuhan-tuhanmu?" Fir'aun menjawab: "Akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan akan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka dan sesungguhnya kita adalah berkuasa penuh atas mereka".

Kalimah Alihataka (ﺀﺍﻟﻬﺘﻚ) bermaksud 'Ibadataka (عبادتك) yang memberikan makna bahawa DiriNya menuntut hak bagi 'Ibadah dan bukan terhadap selainNya.

Suatu jemaah yang lain mengatakan bahawa ianya berasal daripada kalimah Ilaha (إِله) berdasarkan Firman Allah dalam Surah Al-Mukminun ayat 91:

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertaNya, jikalau ada nescaya kesemua Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebahagian dari mereka itu akan mengalahkan sebahagian yang lain; Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.Hadhrat Imam Al-Mubarrad Rahmatullah 'Alaih berkata bahawa ianya terbit daripada perkataan Alihtu (ألهت) berdasarkan percakapan Bahasa 'Arab: Alihtu Ila Fulan (ألهت إلى فلان) adalah memberikan makna: Sakantu Ilaihi (سكنت إليه) ertinya berdiam kepada seseorang kerana sekelian makhluk adalah mendiamkan diri terhadapNya dan tenang tenteram denga mengingati ZatNya, atau memberikan makna: Faza'tu Ilaihi (أي فزعت إليه) ertinya berhenti terhadap sesuatu, sepertimana ungkapan dari Syair 'Arab:ألهت إليها والحوادث جمةDan:

ألهت إليها والركائب وُقَّفٌHadhrat Imam Baghawi Rahmatullah 'Alaih turut menukilkan pendapat yang menyatakan bahawa Al-Ilahu (الإِله) adalah berasal dari kalimah Walahu (ولاه). Huruf Waw digantikan dengan huruf Hamzah sepertimana kalimah Wasyah (وشاح) dan Asyah (اشاح).Zat Al-Haqq telah mengkhabarkan tentang DiriNya bahawa NamaNya ialah Allah (ﷲ). Tiada yang dapat mengenaliNya kecuali Dia, dan tiada yang dapat mendengariNya kecuali Dia, dan tiada yang dapat berkata-kata denganNya kecuali Dia, kerana pada huruf Alif (ﺍ) adalah mengisyaratkan kepada Ananiyyat (ﺍﻧﺎﻧﻴﺔ) dan Wahdaniyyat (ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ). Tiada sebarang jalan bagi makhluk untuk mencapai Ma'rifat tentang KeesaanNya melainkan dengan Allah Ta'ala.Pada Nama Allah (الله) juga terdapat dua huruf Lam (ﻝ). Huruf Lam (ﻝ) yang pertama mengisyaratkan kepada sifat Al-Jamal (الجمال) manakala pada huruf Lam (ﻝ) yang kedua mengisyaratkan kepada sifat Al-Jalal (الجلال). Kedua-dua sifat ini tiada yang dapat mengetahuinya melainkan orang-orang yang sangat 'Arif berkenaan Sifat-Sifat Allah. Huruf Ha (ﻩ) mengisyaratkan kepada Huwiyyah (ﻫﻮﻳﺔ) yakni sifat DiriNya Yang Ghaib dan tiada yang dapat mengenali DiriNya melainkan Dia. Makhluk ciptaan adalah terasing dan jauh dari segala HaqiqatNya, maka telah dihijabkan DiriNya dengan Huruf-HurufNya untuk mengenali DiriNya.Dengan huruf Alif (ﺍ), Allah mentajallikan HaqiqatNya dari Ananiyyat DiriNya (ﺃﻧﺎﻧﻴﺘﻪ) terhadap hati orang-orang bertauhid yang mana mereka bertauhid dengan ZatNya. Dengan huruf Lam (ﻝ) yang pertama, Allah mentajallikan HaqiqatNya dari AzaliNya (ﺃﺯﻟﻴﺘﻪ) terhadap ruh-ruh Para 'Arifin yang mana mereka sentiasa bersendirian dengan Keesaan ZatNya. Dengan huruf Lam (ﻝ) yang kedua Allah mentajallikan HaqiqatNya daripada sifat Jamal (ﺟﻤﺎﻞ) yakni keindahan dalam menyaksikanNya sebagai rahsia-rahsia Para Pencinta, lalu mereka ghaib di dalam lautan KecintaanNya. Dengan huruf Ha (ﻩ), Allah mentajallikan HaqiqatNya dari Huwiyyah (ﻫﻮﻳﺘﻪ) DiriNya terhadap hati Para Muqarrabin.Menurut Hadhrat Imam Sahal At-Tustari Rahmatullah 'Alaih bahawa Nama Allah (ﷲ) adalah Isim Al-A'zam (ﺍﻷﻋﻈﻢ ﺇﺳﻢ) yakni Nama Teragung yang merangkumi kesemua Nama-Nama Allah secara keseluruhannya, dan pada kedudukan di antara huruf Alif (ﺍ) dan huruf Lam (ﻝ) terdapat satu huruf tersembunyi yang ghaib daripada yang ghaib kepada DiriNya yang Maha Ghaib dan rahsia daripada rahsia kepada RahsiaNya dan hakikat daripada hakikat kepada HaqiqatNya. Tidak akan sampai kefahaman tentangNya melainkan seorang yang suci dari sekelian dosa, yang makan makanan yang halal dan teguh dalam menuntut dan memelihara kepentingan Iman.Terdapat kenyataan sebilangan Mufassirin berkenaan Allah (ﷲ), bahawa Dia adalah Al-Mani' (ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ) bererti Yang Menahan atau Yang Menegah. Bahawa Dialah yang menahan dan menegah pencapaian pemahaman seseorang hamba untuk mencapai ZatNya menerusi NamaNya. Sebagaimana NamaNya ini menegah seseorang hamba untuk sampai kepada ZatNya secara Haqiqat, maka pemahaman tentang ZatNya itu adalah lebih tertegah dan tertahan dengan sifat kelemahan hambaNya dalam menzahirkan pengertian tentang NamaNya, supaya mereka dapat menyedari kelemahan mereka dalam memahami tentang ZatNya. Dia memperlemahkan kemampuan hamba-hambaNya dalam memahami penzahiran NamaNya iaitu Allah (ﷲ), supaya Dia mengajarkan mereka dengan keadaan tersebut bahawa hamba adalah lemah dalam kemampuan mereka untuk mengingati dan memahami Haqiqat Zat Allah.Sebilangan Mufassirin ada menyatakan bahawa huruf Alif (ﺍ) mengisyaratkan kepada Zat Allah Yang Maha Berdiri Sendiri dan mengasingkan DiriNya dari sekelian makhluk ciptaanNya. Maka, tiada suatu pun dari makhluk ciptaan yang dapat bersatu dengan ZatNya, sepertimana huruf Alif (ﺍ) yang tidak bersatu dengan sebarang huruf pada permulaan kalimah, bahkan huruf-huruf yang bersatu dengannya dalam satu kalimah adalah atas had yang tertentu menurut keperluannya sedangkan ia adalah tidak memerlukan kepada sebarang huruf. Tiada suatu Nama pun daripada Nama-Nama Allah yang kekal dengan pengertian ZatNya apabila digugurkan satu-demi satu huruf-hurufnya kecuali Nama Allah (ﷲ), kerana jika digugurkan huruf Alif (ﺍ) dari kalimah tersebut akan menjadi Lillah (ﻟﻠﻪ), dan apabila digugurkan satu huruf Lam (ﻝ) yang pertama akan menjadi Lahu (ﻟﻪ), dan apabila digugurkan kedua-dua huruf Lam tersebut menjadi baki huruf Ha (ﻩ) dan Dialah yang merupakan seutama-utama isyarat.Hadhrat Imam As-Sullami Rahmatullah 'Alaih telah menukilkan di dalam Haqaiq At-Tafsir bahawa, sesungguhnya huruf Alif Pertama (الألف الأول) dari NamaNya Allah (الله) adalah PermulaanNya dan huruf Lam Pertama (اللام الأول) adalah Lam Al-Ma'rifah (لام المعرفة) dan huruf Lam Kedua (واللام الثاني) adalah Lam Al-Ala (لام الآلاء) dan An-Ni'ma (النعماء). Dan baris yang berada di antara kedua-dua huruf Lam ini terkandung makna Mukhatabat (مخاطبات) yakni orang yang dihadapkan sesuatu percakapan padanya yang berkaitan perkara Al-Amar (الأمر) dan An-Nahi (النهى). Dan huruf Ha (الهاء) adalah bermaksud Nihayah (نهاية) yakni penghujung pengabdian secara hakikatnya adalah terhadapNya dan bukan yang selainNya.Dan ada dinyatakan bahawa sesungguhnya huruf Alif (ﺍ) bermaksud Ala Allah (ﺃﻵﺀ ﷲ) yakni Nikmat Allah dan huruf Lam (ﻝ) bermaksud Lutuf Allah (ﷲ ﻟﻄﻒ) yakni Kurniaan Anugerah Allah dan huruf Lam (ﻝ) kedua bermaksud Liqa Allah (ﷲ ﻟﻘﺎﺀ) yakni Pertemuan Allah dan huruf Ha (ﻩ) adalah bermaksud Haibah Allah (ﷲ ﻫﻴﺒﺔ) yakni Kehebatan Allah dengan segala kurniaan nikmatNya.Ada di kalangan Para Mufassirin yang menukilkan tentang penafsiran Kalimah Allah (الله) telah berkata bahawa, huruf Al-Alif (الألف) mengisyaratkan kepada Al-Wahdaniyyah (الوحدانية), dan huruf Al-Lam (اللام) mengisyaratkan kepada Mahwu Al-Isyarah (محو الإشارة) yakni penghapusan isyarat, dan huruf Al-Lam (اللام) yang kedua mengisyaratkan kepada Mahwu Al-Mahwu (محو المحو) yakni penghapusan kesan penghapusan dalam menyingkapkan pengertian huruf Al-Ha (الهاء). Dan turut dinyatakan bahawa barangsiapa mengucapkan Allah (الله) dengan huruf-hurufnya, sesungguhnya dia belum mengatakan Allah (الله) kerana Dia adalah di luar daripada sebarang huruf, pengkhususan dan keraguan, tetapi Dia meredhai ucapan tersebut darimu kerana tiada jalan untuk menuju kepada Tauhid berkenaanNya walau dalam apa jua keadaan dan perkataan.Terdapat kenyataan sebilangan Mufassirin yang telah menerangkan makna Nama Allah (الله) bahawa sesungguhnya seluruh Nama-NamaNya adalah termasuk di dalam makna Nama ini dan terbit dari Nama ini. Pengertian makna seluruh Asma Nama-Nama Allah adalah terbit dari Nama Allah (الله) ini dan Nama Allah (الله) ini tidak terbit dari sebarang nama selain NamaNya kerana sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung telah mengkhususkan bagiNya Nama tersebut dan tidak kepada makhlukNya.Telah berkata Hadhrat Abu Al-'Abbas Bin 'Ata Rahmatullah 'Alaih tentang kalimah Allah (ٱلله), bahawa Dia menzahirkan KehebatanNya dan KebesaranNya.Hadhrat Imam As-Sullami Rahmatullah 'Alaih telah meriwayatkan dari Hadhrat Mansur Rahmatullah 'Alaih dengan Isnadnya daripada Hadhrat Ja'afar As-Sadiq Radhiyallahu 'Anhu bahawa beliau telah berkata tentang Nama Allah (ٱلله),

"Sesungguhnya Ia merupakan Nama yang sempurna kerana mengandungi empat huruf. Huruf Alif (الألف) adalah mengisyaratkan 'Umud At-Tauhid (عمود التوحيد) yakni tiang pengesaan terhadap Allah, dan huruf Lam Pertama (اللام الأول) mengisyaratkan Lauh Al-Qalam (لوح القلم) manakala huruf Lam Kedua (اللام الثانى) mengisyaratkan Lauh An-Nubuwwah (لوح النبوة) dan huruf Ha (الهاء) adalah mengisyaratkan penghujung An-Nihayah (النهاية) bagi sekelian isyarat."Allah (ﷲ) adalah Nama yang tiada terbanding dengan suatu apa pun, tidak bersandar kepada segala sesuatu bahkan kesemuanya itu bersandar kepadaNya. Allah adalah Al-Ma'bud (المعبود) Zat yang disembah yang merupakan Tuhan bagi segala penciptaan, Dia Maha Suci untuk ditanggap pengertian tentang DiriNya. Pengetahuan yang meliputi oleh DiriNya adalah dengan KaifiyatNya yang tersendiri dan Dia adalah Maha Tersembunyi dari pandangan dan pemahaman, dan Dia adalah terhijab dengan Keagungan KebesaranNya dari sebarang pemahaman.Hadhrat Ibnu 'Arabi Rahmatullah 'Alaih menyatakan bahawa,

"Allah (ﷲ) adalah Nama bagi Zat Ketuhanan Ilahiyyah sebagaimana keadaan yang mutlak bagiNya, bukan dengan iktibar secara mensifatkan ZatNya dengan sebarang sifat-sifat. Dan Ar-Rahman (ﺍﻟﺮﺣﻤٰﻦ) adalah Yang Maha Melimpahkan Kekurniaan terhadap sekelian kewujudan dan Yang Maha Sempurna atas segala sesuatu secara keseluruhan berdasarkan Hikmah kebijaksanaan yang telah ditentukanNya dan memiliki kemampuan untuk menentukan sebarang permulaan. Dan Ar-Rahim (ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ) adalah limpahan kekurniaan bagi kesempurnaan yang bersifat Maknawi yang dikhususkan bagi kalangan Insaniah menurut pencapaian mereka ke martabat yang tertinggi dalam kehidupan Akhirat.Jesteru, hendaklah kita berseru,يا رحمن الدنيا والآخرة"Wahai Yang Maha Pemurah pada kehidupan Dunia dan Akhirat."Maka ianya bermakna bahawa dengan rupabentuk Insaniah yang sempurna serta himpunan yang lengkap dengan sifat Rahmah (ﺭﺣﻤﺔ) secara umum mahupun khusus adalah merupakan Mazhar tempat penzahiran Zat Ilahi. Dan dikatakan juga bahawa segala yang wujud di alam wujud ini adalah terzahir daripada huruf Ba (ﺏ) Bismillah (ﺑﺴﻢ ﷲ). Dengan hakikat kebenaran yang agung ini berserta sekelian Sifat-SifatNya kita memulakan dan membaca. Ianya merupakan Nama Teragung bagi Allah Ta'ala. Maka, atas pengertian makna inilah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan kepada Ummat dengan sabdanya,أوتيت جوامع الكلم، وبعثت لأتمم مكارم الأخلاق"Daku telah dikurniakan dengan Jawami' Al-Kalim yakni kalam perkataan yang mencakup dan daku telah diutus untuk menyempurnakan Akhlaq tatasusila yang mulia."Oleh kerana itu, sekelian kalimah adalah merupakan hakikat-hakikat bagi sekelian perkara yang wujud dan merupakan zat-zat baginya, sepertimana telah dinamakan kepada Hadhrat Baginda Nabi 'Isa 'Alaihissalam sebagai Kalimah Dari Allah (كلمة من الله). Akhlak yang mulia adalah merupakan hal keadaan baginya dan sebagai kekhususan baginya yang mana merupakan tempat berlakunya segala urusan tindakan perbuatan Allah Ta'ala yang secara keseluruhannya terlingkung dalam suatu kejadian yang terhimpun iaitu Insan.Dalam sebuah Hadits ada dinyatakan,إن الله تعالى خلق آدم على صورته"Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan Hadhrat Baginda Nabi Adam 'Alaihissalam atas gambaran rupa SifatNya"Zat Allah dihijabkan dengan Sifat-SifatNya dan segala SifatNya dihijabkan dengan Af'al PerbuatanNya dan segala Af'al dihijabkan dengan segala alam yang wujud dengan segala kesannya. Maka, seseorang yang berlaku penzahiran ke atas dirinya dengan Tajalliyyat Af'al tatkala terangkatnya hijab segala alam yang wujud, akan terhasillah pada dirinya maqam sifat Tawakkal. Seseorang yang mengalami Tajalliyyat Sifat-SifatNya sesudah tersingkap hijab Af'al, maka akan terhasillah pada dirinya maqam sifat Ridha dan Taslim. Bagi seseorang yang berlaku Tajalliyyat Zat dengan tersingkap hijab segala SifatNya, maka akan terhasillah pada dirinya Fana Fi Al-Wahdah (فني في الوحدة). Seterusnya dia akan menjadi seorang yang bertauhid secara mutlak dalam setiap apa juga tindakan dan amalan perbuatannya, dan dalam setiap apa juga pengucapan dan pembacaannya ketika dia mengucapkan "Bismillahir-Rahmanir-Rahim" (بسم الله الرحمن الرحيم), maka, Tauhid Af'al adalah mendahului atas Tauhid Sifat, dan Tauhid Sifat adalah mendahului atas Tauhid Zat. Jesteru, atas ketiga-tiga bahagian Tauhid inilah Hadhrat baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah berdoa dalam sujudnya dengan bersabda,أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك"Daku berlindung dengan KeampunanMu dari SiksaanMu, dan daku berlindung dengan KeridhaanMu dari KemarahanMu, dan daku berlindung denganMu dariMu."Allah (الله), Dia adalah Tuhan dan Diri Yang Disembah, Zat yang selayaknya berada dalam Keesaan untuk disembah dan diibadati kerana kesempurnaan Sifat-Sifat Ketuhanan yang ada padaNya dan telah diperjelaskan olehNya. Allah (الله) adalah Nama Zat DiriNya yang mana dariNyalah kesemua Nama-NamaNya yang lain menuruti, seperti FirmanNya dalam Surah Ibrahim ayat 2:"Allahlah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi"Perbuatan yang hendak dilakukan oleh seseorang hamba telah dinafikan dalam ayat tersebut untuk mengumumkan kenyataan yang diketahui sebagai Basmalah. Maka, tidak kira walau apa juga perbuatan yang hendak dilakukan oleh seseorang hamba, Basmalah adalah amat sesuai untuk disertakan bersama. Apa yang dapat difahami dari keterangan ini adalah bahawa memohon keberkatan di permulaan seseuatu pekerjaan dengan Nama Allah dan bahawa ianya dapat menzahirkan suatu hakikat bahawa amal perbuatan tersebut adalah semata-mata untuk Allah.

Maka, ianya adalah seolah-olah seseorang hamba itu berkata,

"Daku meminta pertolongan Allah dengan sekelian Nama DiriNya Yang Maha Pemurah, Yang Maha Pengasih dalam perbuatan yang akan daku lakukan."

Ahad, 27 November 2011

HIZIB BAHR- IMAM ABU HASSAN AL SIZILI

Hizib bahr

اَللَّهُمَّ يَاالله يَاعَلِيُّ يَاعَظِيْمُ يَاحَلِيْمُ يَاعَلِيْمُ. اَنْتَ رَبِّيْ وَعِلْمُكَ حَسْبِيْ فَنِعْمَ الرَّبُّ رَبِّيْ وَنِعْمَ اْلحَسْبُ حَسْبِيْ تَنْصُرُ مَنْ تَشَاءُ وَاَنْتَ اْلعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

نَسْاَلُكَ الْعِصْمَةَ فِى الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالْكَلِمَاتِ وَالْاِرَادَاتِ وَالْخَطَرَاتِ.مِنَ الشُّكُوْكِ وَالظُّنُوْنِ وَاْلاَوْهَامِ السَّاتِرَةِ لِلْقُلُوْبِ عَنْ مُطَالَعَةِ الْغُيُوْبِ فَقَدِ (ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالاً شَدِيْدًا)(وَاِذْ يَقُوْلُ اْلمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِى قُلُوْبِهِمْ مَرَضُ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ اِلاَّغُرُوْرًا) فَثَبِّتْنَا وَانْصُرْنَا وَسَخِّرْلَنَا هَذَا اْلبَحْرَ ……كَمَا سَخَّرْتَ اْلبَحْرَ لمُوْسَى وَسَخَّرْتَ النَّارَ ِلاِبْرَاهِيْمَ وَسَخَّرْتَ اْلجِبَالَ وَاْلحَدِيْدَ لِدَاوُدَ وَسَخَّرْتَ الرِّيْحَ وَالشَّيَاطِيْنَ وَاْلجِنَّ لِسُلَيْمَانَ وَسَخِّرْلَنَا كُلَ بَحْرٍ……هُوَ لَكَ فِى اْلاَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَاْلمُلْكِ وَ اْلمَلَكُوْتِ وَبَحْرَ الدُّنْبَا وَبَحْرَ اْلاخِرَةِ وَسَخِرْلَنَا كُلَّ شَيْءٍ. يَامَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلُّ شَيْءٍ (كهيعص)((3kali اُنْصُرْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ النَّاصِرِيْنَ وَافْتَحْ لَنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ وَاغْفِرْلَنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ اْلغَافِرِيْنَ وَارْحَمْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ وَارْزُقْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ وَاهْدِنَا وَنَجِّنَا مِنَ اْلقَوْمِ الظَّاِلمِيْنَ وَهَبْ لَنَا رِيْحًا طَيْبَةً كَمَا هِيَ فِى عِلْمِكَ وَانْشُرْهَا عَلَيْنَا مِنْ خَزَاِئنِ رَحْمَتِكَ وَاحْمِلْنَا بِهَا حَمْلَ اْلكَرَا مَةِ مَعَ السَّلاَمَةِ وَ الْعَافِيَةِ فِي الدِّ يْنِ وَالدُّنْيَا وَاْلآخِرَةِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ.

اَللَّهُمَّ يَسِّرْلَنَا اُمُوْرَنَا مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوْبِنَا وَاَبْدَانِنَا وَالسَّلاَمَةِ وَاْلعَافِيَةِ فِى دِيْنِنَا وَدُنْيَانَا وَكُنْ لَنَا صَاحِبًا فِى سَفَرِنَا وَخَلِيْفَةً فِى اَهْلِنَا, وَاطْمِسْ عَلَى وُجُوْهِ اَعْدَائِنَا وَامْسَخْهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ اْلمُضِيَّ وَلاَاْلمجِيْ ءَ اِلَيْنَا (وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوْا الصِّرَاطَ فَانَّى يُبْصِرُوْنَ* وَلَوْنَشَآءُ لمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَااسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَلاَيَرْجِعُوْنَ (يس وَاْلقُرْآنِ الْحَكِيْمِ* اِنَكَ لَمِنَ اْلمُرْسَلِيْنَ* عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ* تَنْزِيْلَ اْلعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ* لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُوْنَ* لَقَدْحَقَّ اْلقَوْلُ عَلَى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لاَيُؤْمِنُوْنَ* اِنَاجَعَلْنَا فِى اَعْنَاقِهِمْ اَغْلاَلاً فِهَيَ اِلَى اْلاَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُوْنَ* وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لاَيُبْصِرُوْنَ* شَاهَتِ اْلوُجُوْهُ(ثَلاَثًا) وَعَنَتِ اْلوُجُوْهُ لِلْحَيِّ اْلقَيُّوْمِ. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا(طس)(حم. عسق)(مَرَجَ اْلبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ* بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَيَبْغِيَانِ)(حم)(سَبْعًا) حُمَّ اْلاَمْرُ وَجَاءَ النَّصْرَ, فَعَلَيْنَا لاَ يُنْصَرُوْنَ (حم* تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ* غَافِرِالذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لآ اِلَهَ اِلاَّهُوَ. اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ)(بِسْمِ اللهِ)باَبُنَا(تَبَارَكَ) حِيْطَانُنَا(يَس) سَقْفُنَا(كَهَيَعَصَ) كِفَايَتُنَا(حم.عسق) حِمَايَتُنَا(فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ)سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُوْلٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللهِ نَاظِرَةٌ اِلَيْنَا بِحَوْلِ اللهِ لاَيُقْدَرُ عَلَيْنَا (وَاللهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مَحْفُيْطٍ . بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيْدٌ . فِى لَوْحٍ مَحْفُوْظٍ) (فاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ) (ثَلاَثًا) (اِنَّ وَلِيِّيَ اللهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتَابَ . وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ) (حَسْبِيَ اللهُ لآ اِلَهَ اِلاَّهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ) (ثَلاَثًا) بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِى اْلاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (ثَلاَثًا) وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّبِا للهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ (ثَلاَثًا)

sudahi selawat

AYAT EMPAT VERSI KITAB KOTA NEGARA

لاَتُدْرِكُهُ اْلأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِ كَ اْلأَبْصَرَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ , اللهُ لَطِيْفُ بِعِبَدِهِ يَرْزُ قُ مَنْ يَشَأُ وَهُوَ الْقَوِ ىُّ الْعَزِيْزُ - 14 كالي

بِسْمِ اللهِ الرَّ حْمَنِ الرَّحِيْمِ

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِلْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمِ. فَاِنْ تَوَلَّـوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللهُ لاَاِلَهَ اِلاَّ هُوَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ - 7 كالي

بِسْمِ اللهِ الرَّ حْمَنِ الرَّ حِيْمِ

حَوَّطْتُ عَلَى نَفْسِى وَرَفِيْقِيْ وَ أَ بْنَـائِى وَأَهْلِى وَمَلِىْ وَمَامَلَكَتْ يَدَيَّ بِسَبْعِ دُرُوْبِ اللهِ سَقْفُهَـا لاَ اِلَهَ اِلاَّاللهُ وَوَرَقُهَا مُحَمَّدٌ رَسُـوْلُ الله وَقُفْلُهَا قُدْرَةُ اللهِ لاَ يُسْتَـفْتَحُوْنَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ . بِسْمِ اللهِ بَابُنَا تَبَرَكَ حِيْطَانُنَا يس سَقْفُنَا كهيعص كِفَايَتُنَا فَسَيَكْفِيْكَ هُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْم - 3 كللي

 لاَاِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَا نَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّا لِمِيْنَ 10- كالي

 وَاللهُ غَا لِبٌ عَلَى اَمْرهِ - 33  كالي

 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْم يَا اِلـهَنَا وَ اِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ اِلَهًا وَاحِدًا لاَاِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ -33 كالي

 يَا ذَا لْجَلاَ لِوَالاْاِكْرَامِ- 10 اتو 500 كالي

Khamis, 24 November 2011

DOA AWAL DAN AKHIR TAHUN HIJRAH


Hadis Hari Ini

Hadhrat Ya’la bin Syaddad Radhiyallahu ‘anhu menceritakan suatu peristiwa yang dibenarkan oleh Hadhrat ‘Ubadah Radhiyallahu ’anhu, katanya bahawa sekali kami berada di dalam masjid Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dengan tak semena-mena Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu‘Alaihi Wasallam bertanya, “Di antara kamu ini adakah seseorang yang bukan orang Islam?” Kami menyahut, “Tidak, Ya Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.” Lalu Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam menyuruhkami menutup pintu kemudian Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “Angkatlah tangan-tanganmu dan ucapkan LA
ILAHA ILLA ALLAH.” Maka kami pun mengangkat tangan-tangan kami dan mengucapkan LA ILAHA ILLA ALLAH.” Lantas Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Wahai Tuhan sesungguhnya Engkau mengutuskanku dengan kalimah ini. Engkau telah janjikan Syurga dengan kalimah ini dan Engkau tidaklah memungkiri janji.” Seterusnya Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam berkata kepada kami, “Gembiralah kamu kerana Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mengampuni kamu sekelian.”

[ Riwayat Ahmad, At-Tabarani, Al-Hakim, Az-Zahabi dan Al-Bazar ]

Rabu, 23 November 2011

Hadis 40

Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu telah berkata bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda bahawa Allah Ta’ala telah berfirman:

 “Aku adalah sepertimana sangkaan hambaKu terhadapKu dan Aku bersamanya ketika dia berzikir mengingatiKu. Maka jika dia mengingatiKu dalam dirinya, Daku akan mengingatinya dalam DiriKu, dan jika dia mengingatiKu dalam jemaah manusia, Daku akan mengingatinya dalam jemaah yang lebih baik dari mereka; Dan jika dia mendekati kepadaKu sejengkal, Daku akan mendekati kepadanya sehasta; Dan jika dia mendekati kepadaKu sehasta, Daku akan mendekati kepadanya sedepa; Dan jika dia mendatangiKu sambil berjalan, Daku akan mendatanginya dengan berlari.”

PENJELASAN HADITS

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih dari ‘Umar bin Hafs dan beliau
telah meriwayatkan dari bapanya dan beliau telah meriwayatkan dari Al-A’mash dan beliau telah mendengar
riwayat ini dari Abu Salih dan beliau telah meriwayatkan dari Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah  meriwayatka  Hadits ini dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Hadits ini tergolong dalam Hadits Qudsi iaitu firman Allah Ta’ala kepada Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang tidak termaktub di dalam Al-Quran bahkan ianya adalah ucapan yang diucapkan dengan gaya pengucapan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam sendiri.

Dalam Hadits ini, Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman menerusi Kalam HaditsNya yang Suci bahawa Allah Ta’ala itu bertindak menurut sangkaan dan tindakan hambaNya terhadapNya. Allah berfirman: “Aku adalah sepertimana sangkaan hambaKu terhadapKu”, adalah memberikan penegasan bahawa setiap hamba Allah perlu memelihara segala sangkaan mereka terhadap Allah iaitu dengan sentiasa bersangka baik terhadap Rahmat dan keampunan dari Allah  dan bersangka baik bahawa segala doa dan permohonannya
yang baik itu didengari dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Jika kita menyangka bahawa Allah itu dekat, maka sesungguhnya Dia memang dekat bahkan lebih dekat dari urat leher dan jika kita menyangka bahawa Allah itu jauh dari kita, maka sesungguhnya diri kita itulah yang sebenarnya jauh dari Allah. Na’udzu Billahi Min Zalika!Seseorang hamba Allah yang beriman hendaklah menjauhi segala sangkaan yang buruk terhadap Allah dan memelihara adab-adab agar dia tidak terlempar jauh dari Rahmat Allah. Sangkaan seseorang hamba Allah terhadap

Tuhan Yang Maha Pencipta akan menentukan tindakan Allah terhadap dirinya kerana Allah sentiasa berserta dengan sesiapa sahaja di kalangan hamba-hambaNya yang mengingatiNya sepertimana FirmanNya: “Dan Aku bersamanya ketika dia berzikir mengingatiKu”. Jika mereka lupa terhadap Allah, Allah tetap tidak akan melupakan hambaNya kerana Dia adalah Tuhan Yang Maha Pemelihara dan Dia adalah Maha Pemelihara lagi Maha Berkuasa atas sekelian makhluk ciptaanNya.Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

“Maka jika dia mengingatiKu dalam dirinya, Daku akan mengingatinya dalam DiriKu”. Sewaktu kita sedang berzikir mengingati Allah di dalam hati berseorangan diri, hendaklah kita sentiasa membayangkan sangkaan-sangkaan yang baik terhadap Allah iaitu seperti membayangkan limpahan Faidhz dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang sentiasa meliputi dan melimpahi diri kita dan begitu juga ketika menjalani kehidupan seharian, kita hendaklah memperingatkan manusia-manusia yang lain tentang Kebesaran dan Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Allah Subhanahu Wa Ta’ala seterusnya berfirman:

“Dan jika dia mengingatiKu dalam jemaah manusia, Daku akan mengingatinya dalam jemaah yang lebih baik dari mereka”, yakni jemaah Para Malaikat Muqarrabin yang sentiasa berada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Apabila kita menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Ta’ala kepada manusia, itu merupakan suatu Dakwah kerana kita menyeru manusia supaya mereka kembali mengingati Allah, Tuhan Pencipta dan Pemelihara sekelian alam. Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan bertindak jauh melebihi tindakan kita terhadapNya. Perkataan yang menyeru manusia kepada Allah adalah merupakan perkataa nperkataan
yang baik. Apabila kita mengingatkan manusia terhadap Kekuasaan dan Kebesaran Allah Subhanahu Wa
Ta’ala, ianya akan menyebabkan diri kita diingati oleh Allah Ta’ala di dalam majlis Para MalaikatNya. Nama kita akan disebut-sebut oleh Allah Ta’ala di hadapan jemaah Para Malaikat yang jauh lebih baik dari jemaah para manusia.Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

“Dan jika dia mendekati kepadaKu sejengkal, Daku akan mendekati kepadanya sehasta”. Kerana itu hamba-hamba Allah yang Salih sentiasa berusaha mendekatkan diri mereka kepada Allah kerana dengan pengharapan dan usaha mereka yang sedemikian akan menyebabkan Allah bertindak jauh melebihi
tindakan mereka terhadap DiriNya. Apalah nilainya ingatan seorang hamba terhadap TuhanNya, dengan ingatan yang kurang sempurna dan penuh dengan kelalaian, namun meskipun ingatan hamba yang lemah itu hanya dilakukan di dalam hati, Allah Subhanahu Wa Ta’ala tetap mengetahuinya kerana Dia adalah Zat Yang Maha Mengetahui segala isi hati dan ingatan Allah Subhanahu Wa Ta’ala selaku Tuhan Pemelihara sekelian alam terhadap hambaNya itulah yang paling bernilai.

Seterusnya Firman Allah Ta’ala: “Dan jika dia mendekati kepadaKu sehasta, Daku akan mendekati
kepadanya sedepa”. Kata-kata ini menambahkan penjelasan tentang keluasan Rahmat Allah dan Dia Maha Dekat terhadap hamba-hambaNya yang sentiasa tekun berusaha untuk mendekatkan diri mereka  epadaNya menerusi amalan amalan yang Salih. Walau sejengkal kita bergerak untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala, Dia akan mendekati kita sehasta dan walau sehasta kita bergerak menuju kepadaNya, Dia akan
mendekati kita sedepa. Kata-kata ini merupakan bentuk kiasan metafora bagi menunjukkan betapa cepatnya dan betapa berlipat-gandanya tindakan Allah Ta’ala terhadap hamba-hambaNya yang sentiasa sibuk mencari jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

FirmanNya: “Dan jika dia mendatangiKu sambil berjalan, Daku akan mendatanginya dengan berlari”, adalah
bagi menjelaskan lagi tentang betapa cepatnya tindakan Allah Subhanahu Wa Ta’ala terhadap tindakan hamba-hambaNya yang sedang menuju kepadaNya.Adapun, segala kata-kata ini adalah berbentuk kiasan
sahaja namun memberikan pengertian maksud yang sebenar tentang Af’al perbuatan Allah kepada manusia iaitu tindakanNya jauh lebih cepat dan lebih baik mengatasi segala tindakan kita terhadapNya.

Kita menyangka bahawa kitalah yang terlebih dahulu melakukan tindakan mengingati Allah Ta’ala tetapi pada
hakikatnya, Allah Ta’ala yang terlebih dahulu mengingati kita sebelum kita mengingati ZatNya kerana Dialah yang melimpahkan Taufiq dan Hidayah kepada kita agar kita dapat mengingati ZatNya dan menyebut NamaNya serta melakukan Ibadah mendekatkan diri kepadaNya. Meskipun kita mengingati Allah, namun Allahlah yang terlebih dahulu ingat terhadap diri kita, kerana itulah Dia menggerakkan segenap hati dan fikiran kita agar tertumpu kepada ZatNya Yang Maha Agung agar kita dapat menyedari dan merasai bahawa Kekuasaan Allah adalah mutlak atas sekelian makhlukNya. Allah Ta’ala menggunakan diri hambahambaNya
untuk mensucikanNya, memujiNya, membesarkan DiriNya dan memperakui bahawa sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang berkuasa atas sekelian makhluk. Hadits ini menjadi suatu dorongan yang kuat bagi 
orang-orang yang beriman dan mencintai Allah untuk lebih mendekatkan diri kepadaNya dengan mengikhlaskan amalan Agama sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Kita perlu sentiasa memikiri maksud Hadits ini dan
 sentiasa bersangka baik dengan Allah Ta’ala supaya kita tetap berada dalam golongan orang-orang yang sentiasa beroleh Rahmat dan pemeliharaan dari Allah. Dia adalah Maha Besar, Maha Benar, Maha Agung lagi  Maha Mulia. Dia adalah Zat yang Wajibul Wujud, yang terhimpun padaNya segala sifat-sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat-sifat kekurangan dan kelemahan. Segala puji adalah bagi Allah Tuhan Semesta Alam.

99 ASMA UL HUSNA

Dan bagi Allah terdapat Al-Asmaa Al-Husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut Al-Asmaa Al- Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut Nama-NamaNya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
Al-A’raf ayat 180
1. AR-RAHMAN Yang Maha Pengasih


2. AR-RAHIM Yang Maha Penyayang

3. AL-MALIK Yang Maha Raja

4. AL-QUDDUS Yang Maha Suci

5. AS-SALAM Yang Memberi Kesejahteraan

6. AL-MUKMIN Yang Memberi Keamanan

7. AL-MUHAIMIN Yang Maha Memelihara

8. AL-‘AZIZ Yang Maha Gagah

9. AL-JABBAR Yang Maha Perkasa

10. AL-MUTAKABBIR Yang Maha Memiliki Kebesaran

11. AL-KHALIQ Yang Maha Pencipta

12. AL-BARI Yang Mengadakan

13. AL-MUSAWWIR Yang Menciptakan Rupabentuk

14. AL-GHAFFAR Yang Maha Pengampun

15. AL-QAHHAR Yang Maha Memaksa

16. AL-WAHHAB Yang Maha Memberi Kurnia

17. AR-RAZZAQ Yang Maha Pemberi Rezeki

18. AL-FATTAH Yang Membuka Jalan Rahmat

19. AL-‘ALIM Yang Maha Mengetahui

20. AL-QABIDHZ Yang Menyempitkan

21. AL-BASIT Yang Melapangkan

22. AL-KHAFIDHZ Yang Merendahkan

23. AR-RAFI’ Yang Meninggikan Darjat

24. AL-MU’IZZ Yang Memuliakan

25. AL-MUDZILL Yang Menghinakan

26. AS-SAMI’ Yang Maha Mendengar

27. AL-BASIR Yang Maha Melihat

28. AL-HAKAM Yang Menetapkan Hukum

29. AL-‘ADL Yang Maha ‘Adil

30. AL-LATIF Yang Maha Halus

31. AL-KHABIR Yang Mengetahui Rahsia

32. AL-HALIM Yang Maha Penyantun

33. AL-‘AZIM Yang Maha Agung

34. AL-GHAFUR Yang Maha Pengampun

35. ASY-SYAKUR Yang Menghargai

36. AL-‘ALIY Yang Maha Tinggi

37. AL-KABIR Yang Maha Besar

38. AL-HAFIZ Yang Maha Pemelihara

39. AL-MUQIT Yang Maha Mencukupkan

40. AL-HASIB Yang Maha Menghitung

41. AL-JALIL Yang Maha Mulia

42. AL-KARIM Yang Memberikan Kemuliaan

43. AR-RAQIB Yang Maha Mengawasi

44. AL-MUJIB Yang Menjawab Semua Permohonan

45. AL-WASI’ Yang Maha Luas Kekurniaan

46. AL-HAKIM Yang Maha Bijaksana

47. AL-WADUD Yang Maha Pencinta

48. AL-MAJID Yang Maha Mulia

49. AL-BA’ITS Yang Maha Membangkitkan

50. ASY-SYAHID Yang Maha Menyaksikan

51. AL-HAQQ Yang Maha Benar

52. AL-WAKIL Yang Maha Memelihara

53. AL-QAWIY Yang Maha Kuat

54. AL-MATIN Yang Maha Kukuh

55. AL-WALIY Yang Maha Melindungi

56. AL-HAMID Yang Maha Terpuji

57. AL-MUHSI Yang Maha Menghitung

58. AL-MUBDI Yang Maha Memulai

59. AL-MU’ID Yang Mengembalikan Kehidupan

60. AL-MUHYI Yang Maha Menghidupkan

61. AL-MUMIT Yang Maha Mematikan

62. AL-HAYY Yang Maha Hidup

63. AL-QAYYUM Yang Maha Berdiri Sendiri

64. AL-WAJID Yang Maha Menemukan

65. AL-MAJID Yang Maha Mulia

66. AL-WAHID Yang Satu

67. AL-AHAD* Yang Maha Esa

68. AS-SAMAD Yang Menjadi Tempat Pergantungan Makhluk

69. AL-QADIR Yang Maha Menentukan

70. AL-MUQTADIR Yang Maha Berkuasa

71. AL-MUQADDIM Yang Maha Mendahulukan

72. AL-MUAKHKHIR Yang Maha Mengakhirkan

73. AL-AWWAL Yang Maha Awal

74. AL-AKHIR Yang Maha Akhir

75. AZ-ZAHIR Yang Maha Nyata

76. AL-BATIN Yang Maha Tersembunyi

77. AL-WALI Yang Maha Memerintah

78. AL-MUTA’ALI Yang Maha Memiliki Ketinggian

79. AL-BARR Yang Maha Memberi Kebaikan

80. AT-TAWWAB Yang Maha Menerima Taubat

81. AL-MUNTAQIM Yang Maha Penyiksa

82. AL-‘AFUW Yang Maha Pemaaf

83. AR-RAUF Yang Maha Pengasih

84. MALIKUL-MULK Raja Penguasa Segala Kerajaan

85. DZUL-JALALI WAL-IKRAM Yang Memiliki Kebesaran Dan Kemuliaan

86. AL-MUQSIT Yang Maha Adil

87. AL-JAMI’ Yang Maha Menghimpunkan

88. AL-GHANIY Yang Maha Kaya

89. AL-MUGHNI Yang Memberikan Kekayaan

90. AL-MANI’ Yang Maha Mencegah

91. ADH-DHARR Yang Memberikan Kemudharatan

92. AN-NAFI’ Yang Memberikan Kemanafaatan

93. AN-NUR Yang Maha Bercahaya

94. AL-HADI Yang Memberikan Petunjuk

95. AL-BADI’ Yang Memulakan Penciptaan

96. AL-BAQI Yang Maha Kekal

97. AL-WARITS Yang Maha Mewarisi

98. AR-RASYID Yang Maha Pembimbing

99. AS-SABUR Yang Maha Sabar